DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางละมุง296155.07274248.762092210.53000.00
 หนองปรือ1,9871849.262,1431346.252,1311024.79000.00
 หนองปลาไหล3033712.213866115.805829816.84000.00
 โป่ง2683412.693643810.44424286.60000.00
 เขาไม้แก้ว263114.18310299.35454112.42000.00
 ห้วยใหญ่1,54334622.421,82936319.851,7031649.63000.00
 ตะเคียนเตี้ย4125613.5919273.654795411.27000.00
 นาเกลือ4,03743310.733,85747312.262,43925610.50000.00
 รวมทั้งหมด9,1091,11612.259,3551,12912.078,4217358.73000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2565