DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปากน้ำ3,23543013.295,51769112.525,6195449.681,73921812.54
 สำโรงเหนือ1,9231578.161,9681809.151,6481529.221,631915.58
 บางเมือง1,55017611.351,58316710.551,36516211.871,3451017.51
 ท้ายบ้าน1287558.591034745.63421945.24258124.65
 บางปูใหม่95714415.0582211413.8761710617.181,010676.63
 แพรกษา1,46921814.841,60327317.031,43320314.177067210.20
 บางโปรง2444719.262225524.772726323.161413021.28
 บางปู413184.36415317.47375308.001572415.29
 บางด้วน284207.042703412.592623714.121392014.39
 บางเมืองใหม่488132.66442214.75372123.23132118.33
 เทพารักษ์1,567674.281,598774.821,605744.61531315.84
 ท้ายบ้านใหม่1,82219010.431,45316311.221,72618610.781,288705.43
 แพรกษาใหม่769273.51822445.35799546.76377318.22
 รวมทั้งหมด14,8491,58210.6516,8181,89711.2816,1351,64210.189,4547788.23
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 สิงหาคม 2565