DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กายูบอเกาะ1,72142624.751,83640922.282,07445722.031,40327519.60
 กาลูปัง284144.9328051.7928282.841332317.29
 กาลอ27772.5330051.67294124.0824452.05
 กอตอตือร๊ะ3989724.3743111927.6148210321.3738911429.31
 โกตาบารู12675.5637861.59356185.06324278.33
 เกะรอ41512730.6045912928.1046812326.28781924.36
 จะกว๊ะ5277414.045198015.415145811.28504469.13
 ท่าธง48910421.275515710.345628114.414645411.64
 เนินงาม30772.28577274.685827312.54353123.40
 บาลอ4608418.264769820.594588117.693495114.61
 บาโงย621320.972483112.502433514.4034514.71
 บือมัง55610218.3563513721.5765514021.3768415222.22
 ยะต๊ะ14574.834487717.192163817.592234721.08
 วังพญา5608314.82574508.71550468.36456296.36
 อาซ่อง2157836.2844818140.4048624149.5946824752.78
 ตะโล๊ะหะลอ3559426.484486915.40178147.874524.44
 รวมทั้งหมด6,8971,32419.208,6081,48017.198,4001,52818.196,1511,10818.01
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565