DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 อุ้มผาง3014113.623593810.583253811.69272279.93
 หนองหลวง240166.677356.85236218.905858.62
 โมโกร35912534.822394820.082994615.384909519.39
 แม่จัน78915319.391,50435623.671,13020518.143807519.74
 แม่ละมุ้ง1272217.322523413.492473012.151863719.89
 แม่กลอง431534.88421126.19781316.6724625.00
 รวมทั้งหมด1,85937220.012,46949219.932,31535315.251,41024517.38
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2565