DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บ่อทอง72111015.261,10816414.8089412313.76000.00
 วัดสุวรรณ37541.07362164.42282176.03000.00
 บ่อกวางทอง393246.11374308.023234213.00000.00
 ธาตุทอง35741.1233251.51211115.21000.00
 เกษตรสุวรรณ356359.83300289.331773016.95000.00
 พลวงทอง501173.39507122.37470102.13000.00
 รวมทั้งหมด2,7031947.182,9832558.552,3572339.89000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2565