DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง1511610.60951111.58751317.3364914.06
 แสนตุ้ง663609.057058011.357119212.94315299.21
 วังตะเคียน1962110.71195189.231842111.411912513.09
 ท่าโสม11198.11731824.66611219.67961414.58
 สะตอ12310.8111743.4211543.4811832.54
 ประณีต751824.002064220.391623823.46721723.61
 เทพนิมิต30310.0036616.673000.00600.00
 ทุ่งนนทรี14264.2314764.086446.257434.05
 รวมทั้งหมด1,4911348.991,57418511.751,40218413.1293610010.68
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 สิงหาคม 2565