DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา3034013.203483810.922953411.532624216.03
 บางเตย10500.0011132.7012610.7912632.38
 บางยาง1552818.061684627.3811465.261703922.94
 บางแตน170169.41190168.4217310.5819021.05
 บางพลวง2836623.322906020.692747527.372579035.02
 บางปลาร้า143149.79147138.849155.491261713.49
 บางขาม6300.00811518.528844.558300.00
 กระทุ่มแพ้ว7234.176945.806911.459433.19
 รวมทั้งหมด1,29416712.911,40419513.891,23012710.331,30819614.98
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564