DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หนองละลอก1,4511409.651,38517312.491,2291159.3696612012.42
 หนองตะพาน16710.6017021.1815710.6413521.48
 ตาขัน29420.6826100.0025431.1823641.69
 บางบุตร280176.07425184.2423493.85409133.18
 หนองบัว785131.6660281.33587132.21621203.22
 ชากบก389112.8338982.0632851.5220362.96
 รวมทั้งหมด3,3661845.473,2322096.472,7891465.232,5701656.42
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564