DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทางเกวียน1,3461098.106947110.23493295.88450204.44
 วังหว้า387164.13364133.57354154.24342102.92
 ชากโดน12853.9113053.8512753.947422.70
 เนินฆ้อ20183.9817852.8120063.0015463.90
 กร่ำ18421.0926062.3119042.1111121.80
 ชากพง10276.86251176.77246145.691411611.35
 กระแสบน594325.39547305.48493244.87364267.14
 บ้านนา43151.16481153.12387225.6823872.94
 ทุ่งควายกิน998171.701,005363.58982505.09952565.88
 กองดิน18194.971893116.401852010.819466.38
 คลองปูน222104.50230166.9622083.6422773.08
 พังราด348329.20361164.432813111.031031918.45
 ปากน้ำกระแส18942.1218410.5417810.5616400.00
 ห้วยยาง1401611.431391611.518489.5259813.56
 สองสลึง17542.2918721.0717252.917733.90
 รวมทั้งหมด5,6262764.915,2002805.384,5922425.273,5501885.30
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564