DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ท่าประดู่2,12221610.181,47616010.841,10314012.6985411513.47
 เชิงเนิน798324.01721283.88741212.8341381.94
 ตะพง585386.50613243.92508285.51514336.42
 เพ2323012.931431812.591763922.1677911.69
 แกลง1422618.311394330.941445034.721112219.82
 บ้านแลง127118.6678810.268478.33741114.86
 นาตาขวัญ389276.94419143.3413332.26328123.66
 เนินพระ2,0701426.861,788975.431,700834.881,277907.05
 กะเฉด350144.00308185.84282196.742083315.87
 ทับมา237135.4921283.7723293.8819242.08
 น้ำคอก279134.663184213.211242520.161212520.66
 ห้วยโป่ง3,96085821.673,20961719.232,29437216.222,21841518.71
 มาบตาพุด1,1751028.681,111928.286098513.963185316.67
 สำนักทอง16342.457656.5861813.11771114.29
 รวมทั้งหมด12,6291,52612.0810,6111,17411.068,19188910.856,78284112.40
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564