DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปากน้ำ5,44581114.894,22245810.853,18238612.132,88941714.43
 สำโรงเหนือ2,27325011.002,2311737.752,1761989.101,8251638.93
 บางเมือง2,68637013.782,8362217.792,0101698.411,4611258.56
 ท้ายบ้าน1,2071068.783333711.112365222.0319310755.44
 บางปูใหม่1,60719312.0198711011.141,00710210.13694557.93
 แพรกษา2,65929210.981,74527115.531,92421110.9790013715.22
 บางโปรง3515916.813628724.032703312.221804927.22
 บางปู641294.52459357.63409286.85395246.08
 บางด้วน495244.85473255.29283248.482312510.82
 บางเมืองใหม่607335.44458296.33472367.63373164.29
 เทพารักษ์2,6041606.142,0671547.451,8551266.791,714915.31
 ท้ายบ้านใหม่2,2842069.021,9431839.421,9921366.831,46120614.10
 แพรกษาใหม่1,035646.186647010.54452163.54439194.33
 รวมทั้งหมด23,8942,59710.8718,7801,8539.8716,2681,5179.3312,7551,43411.24
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564