DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ซากอ1,70047628.001,63144026.981,01025725.4564916024.65
 ตะมะยูง3118126.053137223.003299629.182877425.78
 ศรีสาคร4099723.7249512124.444838517.60600.00
 เชิงคีรี50610019.765309517.922234821.52481225.00
 กาหลง2264419.472173616.592144018.691753620.57
 ศรีบรรพต446388.52422102.37413174.12390256.41
 รวมทั้งหมด3,59883623.243,60877421.452,67254320.321,55530719.74
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564