DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ยี่งอ1,85540221.671,69036921.831,12624021.311,12124321.68
 ละหาร55020136.5551819036.6847413328.0651814928.76
 จอเบาะ80330.3781280.9955330.5426110.38
 ลุโบะบายะ45510222.424017819.452965117.2356916.07
 ลุโบะบือซา3376118.103365215.481171512.822164822.22
 ตะปอเยาะ6138614.037189613.376247812.50404297.18
 รวมทั้งหมด4,61385518.534,47579317.723,19052016.302,57647918.59
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564