DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางนาค4,31174217.213,86671318.442,35941117.422,16241219.06
 ลำภู80218222.6983616219.3883311814.17711567.88
 มะนังตายอ53210720.1185610712.50358267.2620152.49
 บางปอ87812914.691,13614712.9493913514.3887511312.91
 กะลุวอ72314620.1972310614.664265913.853213.13
 กะลุวอเหนือ1,35015311.331,3041007.671,08611610.6842511.90
 โคกเคียน1,28317413.561,12912310.891,18914912.5384516419.41
 รวมทั้งหมด9,8791,63316.539,8501,45814.807,1901,01414.104,86875615.53
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564