DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เบตง2,58342816.572,27341918.431,10124221.981,11123921.51
 ยะรม621558.865726311.01541539.80399328.02
 ตาเนาะแมเราะ444194.28443276.09348339.48252239.13
 อัยเยอร์เวง58521136.07641320.31401332.503538.57
 ธารน้ำทิพย์21673.24214104.671542314.945240.00
 รวมทั้งหมด4,44972016.183,56653214.922,18436416.671,80229916.59
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 2 พฤศจิกายน 2564