DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บ้านไร่20241.9811154.5016321.2315642.56
 โคกสลุด151159.93137128.76128107.8112386.50
 สนามคลี981414.299244.358933.3710276.86
 ท่าตาล1994422.111684526.791314735.881634225.77
 ไผ่ล้อม411245.84528254.73477245.03601498.15
 นครป่าหมาก25851.942064421.36187147.491432819.58
 เนินกุ่ม1022524.511072422.43541018.52761519.74
 วัดตายม1792212.291802614.441602314.381481711.49
 รวมทั้งหมด1,6001539.561,52918512.101,3891339.581,51217011.24
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 พฤศจิกายน 2564