DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 แม่ลาน้อย90522324.641,15118315.9077112115.691,02414914.55
 แม่ลาหลวง20294.46251155.9822483.57245187.35
 ท่าผาปุ้ม223146.281161210.34214198.886669.09
 แม่โถ272155.5131520.6328020.7133561.79
 ห้วยห้อม2339641.2025010542.002349741.4528810235.42
 แม่นาจาง2108741.4322210547.302267734.072489437.90
 สันติคีรี1512516.56201104.987222.7820362.96
 ขุนแม่ลาน้อย1291310.08751317.33571221.052348034.19
 รวมทั้งหมด2,32548220.732,58144517.242,07833816.272,64346117.44
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564