DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สันสลี2072512.083395014.752052612.6854116330.13
 เวียง1,45526017.871,44731321.631,11523320.9098417818.09
 บ้านโป่ง2313816.452183516.06158116.9615974.40
 ป่างิ้ว2894716.2625583.14262134.96269248.92
 เวียงกาหลง182126.59288124.17280134.6423483.42
 แม่เจดีย์69710.141823519.232032713.308944.49
 แม่เจดีย์ใหม่77911.694134510.9040717.502743111.31
 รวมทั้งหมด2,51039815.863,14249815.852,26333014.582,55041516.27
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564