DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เวียง71017023.9477917021.8269814120.2071014320.14
 สถาน3214313.402964214.192322711.642553513.73
 ครึ่ง18484.3517673.9817763.3917795.08
 บุญเรือง4512.22126129.52137128.761491510.07
 ห้วยซ้อ406276.65394215.33369236.23367287.63
 ศรีดอนชัย351339.40339298.55343205.83356164.49
 ริมโขง5209618.4651410921.214767315.344686012.82
 รวมทั้งหมด2,53737814.902,62439014.862,43230212.422,48230612.33
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564