DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 แม่ใจ205146.83210178.101601911.881382014.49
 ศรีถ้อย37910226.9183610612.682576525.297118612.10
 แม่สุก1522214.471631911.661321511.36165106.06
 ป่าแฝก4424.5543511.6340410.0042511.90
 บ้านเหล่า239177.11196199.691793016.761652012.12
 เจริญราษฎร์2424116.941801910.56197189.14200178.50
 รวมทั้งหมด1,26119815.701,62818511.3696515115.651,42115811.12
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 2 พฤศจิกายน 2564