DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ดอกคำใต้377297.69450398.672024924.261213327.27
 ดอนศรีชุม71716122.4593920521.8365712318.722536124.11
 บ้านถ้ำ302299.60297268.752503112.402713512.92
 บ้านปิน14214.297856.411221512.30141139.22
 ห้วยลาน7422.709200.0017200.001212520.66
 สันโค้ง123108.1310921.8310721.8714753.40
 ป่าซาง1741910.921611811.1814732.04159106.29
 หนองหล่ม2488233.062677327.342393112.971952211.28
 ดงสุวรรณ1151311.301321511.36981313.2710265.88
 บุญเกิด282279.572022612.871692313.61306175.56
 สว่างอารมณ์1082220.371192823.5367811.94641320.31
 คือเวียง1223629.51961818.751591710.691402517.86
 รวมทั้งหมด2,65643216.272,94245515.472,38931513.192,02026513.12
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 2 พฤศจิกายน 2564