DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หย่วน1,36018713.751,78833918.961,63636222.131,76526314.90
 น้ำแวน2774315.52277279.75267114.12251135.18
 เวียง154117.1415395.88154149.0915363.92
 ฝายกวาง3443610.473554612.96376338.782653312.45
 เจดีย์คำ179116.1519173.668344.82178105.62
 ร่มเย็น65715824.0577016221.0466711216.7960012120.17
 เชียงบาน1352820.742325523.71971717.53992626.26
 แม่ลาว266238.652753412.36269207.43223188.07
 อ่างทอง3523810.80392389.693764913.032482911.69
 ทุ่งผาสุข1464027.401972211.17193126.221972512.69
 รวมทั้งหมด3,87057514.864,63073915.964,11863415.403,97954413.67
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 2 พฤศจิกายน 2564