DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เวียง1311511.45197178.63143106.9910854.63
 แม่ต๋ำ901011.111031413.59791215.19731013.70
 แม่นาเรือ359256.962924314.732954113.902042813.73
 บ้านตุ่น163106.13155117.10164127.32141107.09
 บ้านต๊ำ2052612.681796335.20100.00200.00
 บ้านต๋อม736587.881,93223312.061,55625916.651,3891389.94
 แม่ปืม3204213.133598623.96323288.67313309.58
 แม่กา3164012.66524224.20320237.192883411.81
 บ้านใหม่188168.5117773.9515853.161341511.19
 จำป่าหวาย381307.8733411233.53298237.721583622.78
 ท่าวังทอง2542911.422807827.86250166.402083717.79
 แม่ใส234166.84236135.51230114.781882412.77
 บ้านสาง125108.0011287.149022.2212354.07
 ท่าจำปี85910.591323224.24661725.76132107.58
 สันป่าม่วง9833.0610787.488977.87602135.00
 รวมทั้งหมด3,6853399.205,11974714.594,06246611.473,52140311.45
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 2 พฤศจิกายน 2564