DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ริม11510.8711365.3111410.88700.00
 ป่าคา169158.88179116.15171137.60186189.68
 ผาตอ479316.47462326.93478265.44377277.16
 ยม178116.1818973.70172116.408356.02
 ตาลชุม211167.581632515.34155159.68235218.94
 ศรีภูมิ38512933.5138210427.233696718.162686725.00
 จอมพระ18194.9718794.81191105.2418152.76
 แสนทอง8045.0073810.967256.94711318.31
 ท่าวังผา46312927.8667320129.8752313024.863638122.31
 ผาทอง28310.7130620.0026311.5425416.00
 รวมทั้งหมด2,28934815.202,45140916.692,27128112.371,79624113.42
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564