DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นาน้อย5012.005523.644648.705123.92
 เชียงของ6146.566134.925223.85700.00
 ศรีษะเกษ394358.885026512.955679216.235889916.84
 สถาน194115.6719094.7416795.3920152.49
 สันทะ52622943.543676617.9838512432.211983517.68
 บัวใหญ่16695.42158106.3313932.1613910.72
 น้ำตก11543.4812232.4611576.099733.09
 รวมทั้งหมด1,50629319.461,45515810.861,47124116.381,28114511.32
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564