DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สูงเม่น23093.91237156.3319384.151582012.66
 น้ำชำ212115.19320299.061632314.116745.97
 หัวฝาย3343510.483634512.40337247.122283214.04
 ดอนมูล2783311.8764010816.884486614.734546714.76
 บ้านเหล่า17452.871512516.56761519.74471123.40
 บ้านกวาง1172017.091231613.01922830.431091211.01
 บ้านปง22183.6221352.3521983.6522262.70
 บ้านกาศ10398.741001515.001041514.4210287.84
 ร่องกาศ193168.291822413.191791810.06135128.89
 สบสาย10654.7210143.9610443.8510243.92
 เวียงทอง280227.86288113.8228541.406234.84
 พระหลวง12264.9212097.5011754.2711310.88
 รวมทั้งหมด2,3701797.552,83830610.782,3172189.411,79918010.01
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564