DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ในเวียง170127.06148138.7811875.935696210.90
 นาจักร20210.001424128.871218.33600.00
 น้ำชำ6400.006200.005900.001800.00
 ป่าแดง3139.689677.2922313.6411218.18
 ทุ่งโฮ้ง194189.2847210622.462313012.99841113.10
 เหมืองหม้อ2533112.25141117.8012697.141402517.86
 วังธง300.006400.00000.00700.00
 แม่หล่าย16952.9616431.8315774.4615331.96
 ห้วยม้า13764.38126129.525159.8042511.90
 ป่าแมต393153.82159116.928022.507422.70
 บ้านถิ่น17195.265723.519622.082827.14
 สวนเขื่อน21773.2315385.2350816.0010243.92
 วังหงส์11975.884936.1210598.57400.00
 แม่คำมี1904121.582064019.428666.987611.32
 ทุ่งกวาว1793821.231854423.78142128.4513464.48
 ท่าข้าม6134.925411.855200.002600.00
 แม่ยม5911.696423.136111.646623.03
 ช่อแฮ27120.7426531.1326541.5124831.21
 ร่องฟอง122108.201192016.8111965.04113119.73
 กาญจนา12764.7212864.6914396.2913386.02
 รวมทั้งหมด2,9502167.322,85433311.671,9751216.132,0341477.23
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564