DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ลำปางหลวง234208.55245208.1614874.738244.88
 นาแก้ว74912.162473614.57197157.611452517.24
 ไหล่หิน7068.57751216.001081412.96611219.67
 วังพร้าว8977.872053316.102342510.686046.67
 ศาลา1,31925018.951,65032119.451,17922419.0091913915.13
 เกาะคา33515.1530310.0024729.172214.55
 นาแส่ง12597.205048.004424.5530310.00
 ท่าผา162169.885123.921631911.662600.00
 ใหม่พัฒนา1681911.31171127.02121129.921803117.22
 รวมทั้งหมด2,27434115.002,72444316.262,21832514.651,52521914.36
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564