DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปากบ่อง13296.821171411.971222520.491052019.05
 ป่าซาง10110.004137.321162622.412428.33
 แม่แรง7057.1412075.835835.178766.90
 ม่วงน้อย10421.9210532.8610132.9710011.00
 บ้านเรือน9699.382300.001300.001200.00
 มะกอก180168.891811910.50168137.7416184.97
 ท่าตุ้ม2484317.341081513.891081110.191091614.68
 น้ำดิบ1561811.541031514.561001111.002813.57
 นครเจดีย์2993812.712963210.81292268.903214814.95
 รวมทั้งหมด1,29514110.891,0941089.871,07811810.9594710210.77
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564