DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ลี้1,56238524.651,47938526.031,10423821.5698921321.54
 แม่ตืน4055313.094324710.882814214.953824311.26
 นาทราย1,22319916.271,43122615.791,41023816.884565211.40
 ดงดำ1021413.731041514.4210587.62881112.50
 ก้อ1021817.651071211.2126311.542600.00
 แม่ลาน1272116.541261511.9041512.206258.06
 ป่าไผ่2173114.2917984.4720594.39199105.03
 ศรีวิชัย2975117.17316185.70295217.1217631.70
 รวมทั้งหมด4,03577219.134,17472617.393,46756416.272,37833714.17
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564