DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บ้านหลวง81118422.6980316220.1778214818.9379318323.08
 ข่วงเปา17973.91165116.67165116.67181147.73
 สบเตี๊ยะ1932211.40186147.53176126.821912110.99
 บ้านแปะ5559416.945757913.745407012.965298516.07
 ดอยแก้ว2,75454719.862,63654020.492,65755320.811,85637720.31
 แม่สอย4758918.744655812.474296314.69445398.76
 รวมทั้งหมด4,96794318.994,83086417.894,74985718.053,99571918.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564