DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หายยา831720.481523623.68561017.86891820.22
 ช้างม่อย36513.8949612.246757.4628310.71
 ช้างคลาน1,776965.411,796653.621,839794.301,877924.90
 วัดเกต1200.001417.144549220.26337319.20
 ช้างเผือก73911315.294848016.532786222.302745520.07
 สุเทพ146128.228855.681292015.509499.57
 แม่เหียะ169105.9211921.6812610.7918621.08
 ป่าแดด338175.034506213.781471510.203507020.00
 หนองหอย1975527.9223010445.22236198.05175105.71
 ท่าศาลา761418.421132118.581091816.511071514.02
 หนองป่าครั่ง1383928.261943115.98951515.7935514.29
 ฟ้าฮ่าม1032221.36932122.58862731.401181512.71
 สันผีเสื้อ462286.06486377.61458122.62424163.77
 รวมทั้งหมด4,27542810.014,26847111.044,0803759.194,0943418.33
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564