DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หนองบุนนาก640517.976488513.12605447.275756611.48
 สารภี51410219.845219017.274545812.78420368.57
 ไทยเจริญ1601610.001632414.72151106.6228414.29
 หนองหัวแรต1,41425017.681,08123822.0293118219.5568313419.62
 แหลมทอง5028316.53397399.821654326.06762330.26
 หนองตะไก้3989122.862804616.431452215.17191168.38
 ลุงเขว้า16884.762074823.191153227.831462819.18
 หนองไม้ไผ่236187.6319552.56222125.41160138.13
 บ้านใหม่318175.352946321.43307206.51219156.85
 รวมทั้งหมด4,35063614.623,78663816.853,09542313.672,49833513.41
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564