DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สูงเนิน1,55518812.092,1611818.381,26616112.723205015.63
 เสมา5567313.135526511.78519417.90394276.85
 โคราช691420.29912830.7744920.45431227.91
 บุ่งขี้เหล็ก2024421.781533623.531133732.74822024.39
 โนนค่า2753713.452874515.68228208.7723493.85
 โค้งยาง741520.27711622.546534.6233618.18
 มะเกลือเก่า57413122.8250813025.593056521.312646625.00
 มะเกลือใหม่4236715.8445110022.173996015.043174413.88
 นากลาง3064314.052583814.7332772.141703420.00
 หนองตะไก้458449.614825511.412182411.01374123.21
 กุดจิก1454329.661585937.34881921.59901820.00
 รวมทั้งหมด4,63769915.075,17275314.563,57244612.492,32129812.84
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564