DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ชุมพวง1,47523616.001,16819816.9586813916.0184211513.66
 ประสุข5145210.12486336.793493510.03266176.39
 ท่าลาด6176310.215726912.0655511520.72384235.99
 สาหร่าย157127.6413564.441421913.38601626.67
 ตลาดไทร622487.72586376.31571529.11399215.26
 โนนรัง538468.55528529.854815110.60499367.21
 หนองหลัก294237.82279176.09267114.1226383.04
 โนนตูม2664717.672814415.66337154.452414.17
 โนนยอ428184.21414215.07433419.4740720.49
 รวมทั้งหมด4,91154511.104,44947710.724,00347811.943,1442397.60
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564