DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 จักราช1,22017714.511,14114712.88843819.616257411.84
 ทองหลาง438337.53422399.24356246.74407338.11
 สีสุก4498619.154576514.224237617.974557115.60
 หนองขาม558519.143944310.91472428.90201188.96
 หนองพลวง4025012.442983110.40270269.63183158.20
 ศรีละกอ3706818.385265410.27567173.00547193.47
 คลองเมือง4434710.6117211.7614535.7114210.70
 หินโคน391379.464235212.29386266.74409225.38
 รวมทั้งหมด4,27154912.853,67843311.773,3312978.922,9692538.52
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564