DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เมืองคง1,18520417.221,38017712.838629711.254858216.91
 คูขาด405245.93358256.98352195.403837.89
 เทพาลัย377338.75395205.06319103.13245187.35
 ตาจั่น3214413.713375215.432483514.112232913.00
 บ้านปรางค์458235.02405245.93365195.211191915.97
 หนองมะนาว14242.82364123.3033772.088922.25
 หนองบัว355318.732667227.071612515.531412819.86
 โนนเต็ง295299.832934113.99238187.56177158.47
 ดอนใหญ่131129.162200.001218.331100.00
 ขามสมบูรณ์14600.0016731.8018310.5517721.13
 รวมทั้งหมด3,81540410.593,98742610.683,0772327.541,70519811.61
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564