DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 แชะ1,76036820.911,46330821.051,02517216.7879315619.67
 เฉลียง7179.868278.546446.258278.54
 ครบุรี6457211.166537411.33415276.514985711.45
 โคกกระชาย491469.373904812.313634211.572966020.27
 จระเข้หิน4938517.244957815.762763512.68328288.54
 มาบตะโกเอน213167.51217198.76210115.242372711.39
 อรพิมพ์21173.32258124.6570710.0016884.76
 บ้านใหม่5298315.694896613.503795915.575217213.82
 ลำเพียก3857519.4836110228.252334418.882623212.21
 ตะแบกบาน2933511.952993311.04288227.6412697.14
 สระว่านพระยา3095216.832716222.882693914.502543112.20
 รวมทั้งหมด5,40084615.674,97880916.253,59246212.863,56548713.66
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564