DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 พระอาจารย์3403610.592933812.972763813.77280217.50
 บึงศาล480316.46454214.63420153.57389153.86
 ศีรษะกระบือ2505120.402434819.752167735.651834725.68
 โพธิ์แทน204146.862363213.562183616.512064421.36
 บางสมบูรณ์233166.87165137.8817873.93110109.09
 ทรายมูล10365.839755.153100.0011327.27
 บางปลากด1696035.501445437.501224133.61922931.52
 บางลูกเสือ10687.551091211.01143128.391421711.97
 องครักษ์2,99932110.702,48825910.412,17422010.122,36227111.47
 ชุมพล981616.331654326.061172218.80992020.20
 คลองใหญ่7571.4310220.00000.00100.00
 รวมทั้งหมด4,98956411.304,40452711.973,89546812.023,87547712.31
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564