DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บ้านพร้าว2333916.742223214.411393323.741893820.11
 บ้านพริก4576915.10400328.00364339.07324309.26
 อาษา4449.092100.001900.00361233.33
 ทองหลาง10987.341051211.4310776.54471531.91
 บางอ้อ180168.89140117.862328.7058813.79
 พิกุลออก68611917.3576213017.066119215.064368319.04
 ป่าขะ771316.8829482.726035.00922426.09
 เขาเพิ่ม457408.754385111.64315309.523254313.23
 ศรีกะอาง37620.5341830.72431286.501373827.74
 รวมทั้งหมด2,61931011.842,8002799.962,06922811.021,64429117.70
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564