DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครนายก1,91432817.141,80625914.341,16718515.8575514719.47
 ท่าช้าง21152.371832413.111932211.401932915.03
 บ้านใหญ่180137.221892211.64181179.39158127.59
 วังกระโจม1501610.671421812.681361410.291441510.42
 ท่าทราย1772815.821343929.105523.64591322.03
 ดอนยอ2206830.912234118.392314218.181612012.42
 ศรีจุฬา273217.692593212.362402711.25240218.75
 ดงละคร243114.5330072.3324762.43261124.60
 ศรีนาวา15963.7716584.851616.2526183.07
 สาริกา4666513.954365512.614097618.582292611.35
 หินตั้ง205157.32228156.58235156.3821052.38
 เขาพระ396379.343684512.233573910.92367349.26
 พรหมณี7599111.9975210313.706188113.113806216.32
 รวมทั้งหมด5,35370413.155,18566812.884,08552712.903,41840411.82
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564