DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กบินทร์1,600573.561,646895.411,07013612.717708611.17
 เมืองเก่า1,01110710.58999888.81941848.93936747.91
 วังดาล3263310.12398184.5211865.0811554.35
 นนทรี5526712.145316311.865249317.7550411322.42
 ย่านรี426255.87299196.3510321.945036.00
 วังตะเคียน61910917.6159410718.01322237.1413996.47
 หาดนางแก้ว283217.42323319.6010632.8310576.67
 ลาดตะเคียน487214.31502305.98480112.2913675.15
 บ้านนา5626711.924294510.493574813.453234012.38
 บ่อทอง23972.9334592.6112164.967234.17
 หนองกี่1,081756.941,070736.82864718.223593910.86
 นาแขม16212.5013575.1955814.553113.23
 เขาไม้แก้ว5349016.855589216.492593312.742084119.71
 วังท่าช้าง1,08722520.701,06624823.2698023423.8852113626.10
 รวมทั้งหมด8,82390610.278,89591910.336,30075812.034,26956413.21
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564