DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปากน้ำแหลมสิงห์3343711.083504512.861382316.671341511.19
 เกาะเปริด8045.00971919.59861011.631242016.13
 หนองชิ่ม177126.78212198.96199136.53191105.24
 พลิ้ว20094.50219104.578567.06198115.56
 คลองน้ำเค็ม5012.007545.334149.763638.33
 บางสระเก้า40512.50571119.3029310.3423313.04
 บางกะไชย691318.8469710.144724.2622313.64
 รวมทั้งหมด950818.531,07911510.66625619.76728658.93
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564