DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ขลุง82416620.151,015737.1979123529.71648477.25
 บ่อ1563119.871905931.051051211.4387910.34
 เกวียนหัก451533.3339923.08271244.4424833.33
 ตะปอน10754.677900.003800.004624.35
 บางชัน5835.172114.769222.221317.69
 วันยาว252135.16155106.45131107.631561610.26
 ซึ้ง1102220.001053129.52962526.04701318.57
 มาบไพ921516.30922426.09641421.8848714.58
 ตรอกนอง6134.928444.767767.79921010.87
 ตกพรม12753.9410654.728422.387522.67
 บ่อเวฬุ3812.635511.823800.003400.00
 รวมทั้งหมด1,87027914.921,94121711.181,46031821.781,2931158.89
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564