DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บ่อทอง1,43322415.6395114715.4697613213.526828913.05
 วัดสุวรรณ435276.2141781.9237392.4135651.40
 บ่อกวางทอง397235.79386205.1820773.3812221.64
 ธาตุทอง384133.39499102.0033182.4226583.02
 เกษตรสุวรรณ393256.36420184.29378112.911112118.92
 พลวงทอง5449216.915046011.90387307.75387133.36
 รวมทั้งหมด3,58640411.273,1772638.282,6521977.431,9231387.18
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564