DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางพุทรา1,80622212.291,7581458.251,25412810.211,6171438.84
 บางมัญ12221.6412121.6512432.4212343.25
 โพกรวม16310.6116295.5615742.5516021.25
 ม่วงหมู่212188.49197136.60202115.45197115.58
 หัวไผ่20794.3517963.35166137.8315385.23
 ต้นโพธิ์370133.51337205.93302154.97330133.94
 จักรสีห์1192117.65127107.87132118.33461226.09
 บางกระบือ472479.96354339.32199126.03210136.19
 รวมทั้งหมด3,4713339.593,2352387.362,5361977.772,8362067.26
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564