DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ท่าเรือ73817023.0456913523.7349411423.084589119.87
 จำปา7856.417679.21562137.5019631.58
 ท่าหลวง661827.27631422.221183126.27381128.95
 บ้านร่อม8711.1511154.504848.3330413.33
 ศาลาลอย943031.91711622.541053432.38531732.08
 วังแดง10365.839955.058500.008011.25
 โพธิ์เอน12697.1412097.501113027.0375810.67
 ปากท่า781721.79351440.00651929.23451124.44
 หนองขนาก158159.4959915.25801012.50521325.00
 ท่าเจ้าสนุก1481711.49114108.7711697.7610143.96
 รวมทั้งหมด1,67628817.181,31722417.011,27827221.2895116617.46
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564