DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางปรอก1,83246225.221,11826823.971,03323422.6568217325.37
 บ้านใหม่625497.84580508.624995911.824915611.41
 บ้านกลาง44630.6745420.4442220.4740141.00
 บ้านฉาง42151.1940481.9839251.288289.76
 บ้านกระแชง138107.251261612.704648.7035617.14
 บางขะแยง580193.28616406.496316710.622275423.79
 บางคูวัด826425.08982414.18593437.257047811.08
 บางหลวง353102.8334282.3434241.1731061.94
 บางเดื่อ511101.9655671.2641771.6834141.17
 บางพูด21494.2118500.0016400.0016210.62
 บางพูน975373.79961778.01538213.906378413.19
 บางกะดี699121.72671192.8365150.7727472.55
 สวนพริกไทย416204.81470306.384675010.71469296.18
 หลักหก1,16917615.0692115717.0589512614.081,03021821.17
 รวมทั้งหมด9,2058649.398,3867238.627,0906278.845,84572812.46
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564