DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 โสนลอย487377.604104210.245105610.984878116.63
 บางบัวทอง1,076696.41669395.83738567.59576467.99
 บางรักใหญ่3013.331000.005120.00000.00
 บางคูรัด418358.373143310.51321319.6617895.06
 ละหาร1992713.57227219.252414518.672253616.00
 ลำโพ1001616.0072811.11681217.6547817.02
 พิมลราช6266510.38439409.11431429.743423710.82
 บางรักพัฒนา596599.904444610.365246412.214846413.22
 รวมทั้งหมด3,5323098.752,5852298.862,83830710.822,33928112.01
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564