DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 วัดชลอ13932.1612643.172022110.402835017.67
 บางกรวย612304.90348236.61340319.122814014.23
 บางสีทอง23520.8518000.0017321.161600.00
 บางขนุน6700.005900.004300.001800.00
 บางขุนกอง2312912.552103215.242703312.222395322.18
 บางคูเวียง534499.18342247.022213114.032082813.46
 มหาสวัสดิ์592488.11499316.215105310.392573112.06
 ปลายบาง3805213.68467255.35336195.6519894.55
 ศาลากลาง690507.25294186.12160127.5012464.84
 รวมทั้งหมด3,4802637.562,5251576.222,2552028.961,62421713.36
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564